NEISER SOFA FACTORY

Comfort and style since 1992

EAS arendusprojekti tegevusplaan Neiser Group AS- 03.09.2021-31.08.2023
Neiser Group AS kasvuks on viimaste aastatega loodud suurepärased tingimused tootmisbaasi ja väljakoolitatud personali näol. On saavutatud tunnustus ka müügikettidelt, kellele meeldib Neiseri suhtumine toote kvaliteeti ja töötajatesse. Peamiseks väljakutseks ettevõttele on uute tooterühmade välja arendamine ja tootearendusprotsessides uute innovatiivsete tehniliste lahenduste juurutamine, et pääseda keskonnateadlike toodetega suurtesse Euroopa jaemüügikanalitesse. Projekti peamine eesmärk on luua valikusse uued keskonnasõbralikud tooteperekonnad, mis ei raiska loodusressurssi, on valmistatud olulisel määral taaskasutatud materjalidest ja seda võimalikult väikese ökoloogilise jalajäljega: • Ettevõtte usaldusväärsuse tõus klientide ja töötajate ja ka tulevaste töötajate silmis • Ettevõtte võimekus siseneda uute toodetega uutele turgudele • Ettevõtte lisandväärtuse kasv • Ettevõtte investeerimisvõimekuse kasv • Ettevõtte tulu kasv Projekt 2014-2020.15.03.21-0164 eelarve on 565 801€, millest EAS toetus 198 030,35€. Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.
AS Neiser Group roheauditi projekt 20.2.01.23-0027 leiab aset perioodil 01.04-30.06.2023, Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.
„Neiser Group AS ärimudeli vastavusse viimine ESG nõuetega“ projekt 20.2.01.23-0065 leiab aset perioodil 01.01.2024 - 30.06.2025, Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

NEISER GROUP

Sofa factory since 1992

ABOUT US

Quality has been the basic principe of Neiser since establishing the company. We manufacture our products with lots of care and sense of detail, expert knowledge and very skilled craftsmanship. Our sofas are combination of tradition and technology. Advanced production technology and the best materials ensure high quality of our sofas. All Neiser products are created without compromising design, function, comfort or durabilty.

FOUNDER

Neiser was founded by Jori Pekka Ala-Jyrä in 1992. Jori is a true perfectionist. He values good design and quality in everything - from his surroundings to the furniture he’s been creating for the past 25 years. The upholstered furniture that’s produced by Neiser has a clear identity and an impeccable reputation amongst consumers and partners alike. This has helped Neiser grow into one of the market leaders in its field.

PRODUCTION

Neiser is a manufacturer of soft furniture since 1992. Smart design and modern technologies together with the best management practices has brought recognition from both clients and partners. Our main markets are Central Europe, Scandinavia, Eastern Europe and our products can be found also far beyond that. Company is still managed by Neiser founder Jori Ala-Jyrä.

Production

Neiser operates in a 10 000 m2 factory producing sofas for home use . Thanks to our highly skilled employees, modern technology and digitalization of production processes we are able to ensure high quality and short lead-time. All Neiser sofas are created and produced in our factory from start to finish. Neiser production is compliant with ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 standards.

Product development

We have a large selection of models, which are created and developed by our team. Development team operates with modern digitalized programs to ensure that new products will go to production most efficiantly. We value great design and eco-friendly solutions. Our strenght lies in co-operation with our clients to provide the best solutions to match their needs.

Sofas with a soul

Although Neiser uses the best modern technology, we still have a big part of our production relying on creative ideas, hand-made processes and attention to details to give a soul to each sofa. Our team takes pride in ensuring customer satisfaction and meeting their highest expectations. This constant dedication has brought recognition to us as a reliable supplier on numerous occasions.

AS Neiser Group digidiagnostika analüüsiprojekt EU52961, periood 07.01.2019-31.03.2019, toetuse summa 14 700 eur.
EU53408 AS Neiser Group tootmise digitaliseerimine, toetuse summa 150 000 eur.

CONTACT

Neiser Group AS
Seljaku 6, Saue vald, Laagri alevik
Harjumaa, 76401, ESTONIA
Contact us
+372 6518900

Privaatsustingimused

Siit leiad kogu informatsiooni Aktsiaselts Neiser Group (edaspidi NEISER) andmetöötluse põhimõtete kohta.

 1. MÕISTED

  1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on NEISERil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks Kliendi füüsilisest isikust esindajad, Külastajad, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on NEISERil Isikuandmeid.
  2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Isikuandmete Töötlemise põhimõtted NEISERis.
  3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
  4. Isikuandmete Töötlemine  on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming.
  5. Klient on iga juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada NEISERi Teenuseid.
  6. Leping on NEISERi ja Kliendi vahel sõlmitud müügi,- teenuse osutamise või muu leping.
  7. Veebisait on NEISERi veebileht http://neisergroup.com/.
  8. Külastaja on isik, kes kasutab NEISERi Veebisaiti.
  9. Teenused on igasugused NEISERe poolt pakutavad teenused ja tooted.
  10. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebisaidil Külastaja seadmesse.
 2. ÜLDSÄTTED

  1. NEISER on juriidiline isik Aktsiaselts Neiser Group, registrikoodiga 10235129, asukohaga Seljaku tn 6, Saue vald.
  2. Isikuandmeid võib NEISER töödelda: (1) vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid; (2) volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi; (3) vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.
  3. Käesolevad Privaatsustingimused on NEISERi ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu(te) lahutamatu osa.
  4. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik NEISERi töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude NEISERi valduses olevate Isikuandmetega.
 3. PÕHIMÕTTED

  1. NEISER lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.
  2. NEISERi kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: (1) Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek; (2) Õiglus. See tähendab eelkõige, et Andmesubjektil on piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.; (3) Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev. Lihtsas keeles on selgitatud, miks, kuidas ja millal Isikuandmeid Töödeldakse; (4) Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; (5) Minimisatsioon ehk andmete võimalikult minimaalne töötlemine. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende Isikuandmete Töötlemise eesmärgi seisukohalt; (6) Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult; (7) Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks Isikuandmeid töödeldakse; (8) Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid; (9) Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. NEISER tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel.
  3. NEISER lähtub Isikuandmete Töötlemisel eesmärgist, et on võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab NEISERilt küsida täiendavat informatsiooni.
 4. Isikuandmete koosseis

  1. NEISER kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid: (1) Andmesubjekti poolt NEISERile avaldatud Isikuandmed (nt ettevõtte esindaja nimi, e-post või muud kontaktandmed; andmesubjekti CV, ametikoht); (2) Andmesubjekti ja NEISERi tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed (nt e-kirjade sisu); (3) Andmesubjekti või tema tööandja poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt ettevõtte koduleheküljel); (4) Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed; (5) NEISERi poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (nt tellimuste ajaloo nimistu).
 5. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

  1. Nõusoleku alusel Töötleb NEISER Isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud.
  2. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võib Isikandmete Töötlemine olla täiendavalt sätestatud konkreetses Lepingus, kuid NEISER võib Töödelda Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel: (1) Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Andmesubjekti taotlusel; (2) Kliendi füüsilisest isikust esindaja identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus; (3) Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma Teenuste osutamise osas; (4) Kliendiga suhtlemine; (5) Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine; (6) Nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.
  3. Töölepingu sõlmimiseks lepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel hõlmab tööle kandideerija Isikuandmete Töötlus järgnevat: (1) tööle kandideerija poolt töölepingu sõlmimise eesmärgil edastatud andmete Töötlust; (2) tööle kandideerija poolt soovitajana märgitud isikult saadud Isikuandmete Töötlust; (3) riiklikest andmekogudest ja registritest ning avalikust (sotsiaal)meediast kogutud Isikuandmete Töötlust. Juhul kui tööle kandideerija valituks ei osutu, siis hoiab NEISER töölepingu sõlmiseks kogutud Isikuandmeid alles maksimaalselt ühe aasta selleks, et sobiva tööpositsiooni vabanemisel teha tööle kandideerijale tööpakkumine. Aasta möödumisel tööle kandideerimise avalduse esitamisest Isikuandmed valituks mitte osutunud tööle kandideerija kohta kustutakse.
  4. Õigustatud huvi tähendab NEISERi huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel: (1) Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks; (2) Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi; (3) Veebisaidi kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. NEISER kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks, Veebisaidi töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks; (4) Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine; (5) Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates müügikanalites, Veebisaidil; (6) Teeninduse monitooring. NEISER võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis NEISER on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks; (7) Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebisaidi turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed; (8) Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; (9) NEISER kasutab oma territooriumil ohutuse ja turvalisuse tagamise eesmärgil kaameraid. Kaamerate kasutamise eesmärk tootmisruumides on vara kaitse ning isikute ohutuse tagamine, et oleks võimalik ohuolukorras võimalikult kiiresti reageerida ja toimunut tagantjärgi analüüsida. Teistes ruumides ja hoone fassaadil paiknevate kaamerate kasutamise eesmärk on turvalisuse tagamine kaitsmaks ettevõtte ja tema töötajate vara ning ennetada kõrvaliste isikute ligipääs eelkõige tootmisruumile.
  5. NEISER Töötleb Isikuandmeid Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.
  6. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab NEISER hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust. NEISER võtab selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil Töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks Isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse: (1) seost nende eesmärkide, mille jaoks Isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise Töötlemise eesmärkide vahel; (2) Isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige Andmesubjekti ja NEISERi vahelist seost; (3) Isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse Isikuandmete eriliike või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud Isikuandmeid; (4) kavandatava edasise Töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide jaoks; (5) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks võivad olla näiteks krüpteerimine ja pseudonümiseerimine."
 6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

  1. NEISER teeb koostööd isikutega, kellele NEISER võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.
  2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IKT partnerid s.o erinevate tehniliste teenuste osutajad, arvete edastamise teenuse osutajad tingimusel, et: (1) vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik; (2) Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt NEISERi juhistele ning kehtiva Lepingu alusel;
  3. NEISER edastab Isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui: (1) Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse; (2) NEISER on kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt siduvad kontsernisisesed eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid); (3) Andmesubjekt on edastamiseks andnud selgesõnalise nõusoleku pärast seda, kui NEISER teavitas teda sellise edastamisega kaasnevatest võimalikest ohtudest, mis tulenevad kaitse piisavuse otsuse ja asjaomaste kaitsemeetmete puudumisest; (4) edastamine on vajalik Andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu täitmiseks või Andmesubjekti taotluse alusel võetavate lepingueelsete meetmete rakendamiseks; (5) edastamine on vajalik, et Andmesubjekti huvides sõlmida vastutava töötleja ja muu füüsilise või juriidilise isiku vahel leping või seda lepingut täita; (6) edastamine on vajalik avalikust huvist tulenevatel kaalukatel põhjustel; (7) edastamine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; (8) edastamine on vajalik, et kaitsta Andmesubjekti või muude isikute olulisi huve, kui Andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma.
 7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

 8. NEISER säilitab Isikuandmeid vaid minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse.
 9. NEISER on kehtestanud juhiseid, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus.
 10. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab NEISER tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib NEISER kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse (nt e-post) või avalikult (nt läbi uudiste).

 11. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

  1. Nõusolekuga seonduvad õigused: (1) Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta. (2) NEISERile antud nõusolekuid saad muuta ja tagasi võtta pöördudes NEISERi poole.
  2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused: (1) Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta. (2) Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale. (3) Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on mh võimalik ebaõigeid andmed parandada pöördudes selleks NEISERi poole. (4) Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel. (5) Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. (6) Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada Isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud. (7) Õigused seoses automatiseeritud Töötlusega tähendavad mh, et Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel. (8) Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane; (9) Õigus kahju hüvitamisele, kui Isikuandmete Töötlemisega on tekitatud Andmesubjektile kahju.
 12. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

  1. Õiguste teostamine: Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda NEISERi poole punktis 12 toodud kontaktandmetel.
  2. Kaebuste esitamine: (1) Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega NEISERi, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi. (2) Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.
 13. KÜPSISED ja muud veebitehnoloogiad

  1. NEISER võib koguda Veebisaidi ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo) ning neid andmeid töödelda.
  2. NEISER kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.
  3. NEISER kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebisaidi korduval kasutamisel ning reklaami- ja kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad NEISERi partnerite veebisaidid, mis on seotud NEISERi Veebisaidiga. Nende Küpsiste tekkimist NEISER ei kontrolli, seega nende Küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest. Küpsiste kohta loe täpsemalt selgitavast materjalist (vt punkt 11: Olulised dokumendid, juhised, korrad).
  4. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebisaidil, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.
  5. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebisaidi funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide (vt punkt 11: Olulised dokumendid, juhised, korrad).
 14. Olulised dokumendid, juhised, korrad

  1. Rohkem informatsiooni küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kohta: (1) All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused, mida NEISER kasutab; (2) Your Online Choices; About Ads; Network Advertising, (inglisekeelsed): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kontrollimise ja monitoorimise platvorm, millel saab Andmesubjekt ise muuta ja kontrollida, kuidas Isikuandmeid kasutatakse ja kogutakse.
 15. Kontaktandmed ja informatsioon

  1. NEISERi Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:  NEISERiga saab Isikuandmete küsimustes ühendust e-posti aadressil: neiser@neiser.ee.
 16. MUUD TINGIMUSED

  1. NEISERil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab NEISER Andmesubjekte NEISERi veebisaidil, e-posti teel või muul viisil.
  2. Privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine: September 2019 Peamised muudatused: Uus privaatsuspoliitika.